جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

می افتی به جان دوست داشتنت…

آغاز همۀ رنجهایی است که ما می بریم

تمام غصه ها از همان جایی شروع می شود که ترازو بر می داری

می افتی به جان دوست داشتنت.

اندازه می گیری.

حساب و کتاب می کنی، مقایسه می کنی. و خدا نکند که حساب و کتابت برسد

به آنجا که زیادتر دوستش داشته ای، که زیادتر بخشیده ای، که زیادتر گذشته ای.
به قدر یک ذره، یک ثانیه حتی.

درست از همینجاست که توقع آغاز می شود و توقع،

آغاز همۀ رنجهایی است که ما می بریم.

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir