جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی دلش سادگی می خواهد…

گاهی دلش سادگی می خواهد

برای یک زن
هیچ چیز برتر و زیباتر از این نیست
که کسی عمق نگاهش را بخواند
که اگر روزی بی حوصله شد
بازخواستش نکنند !
همیشه که نباید
با موهایی اتو کشیده و صورتی گلگون حاضر شود
گاهی دلش سادگی می خواهد
دلش می خواهد
ساده ترین لباسش را بپوشد
به خیابان بزند
هوایی تازه کند
برای یک زن
هیچ چیز برتر و زیباتر از این نیست
که کسی حال روزهایش را بفهمد …
حاتمه ابراهیم زاده

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir