جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمزمه های _کامران رسول زاده

عاشقانه

کمی به من برس
من از رسیدن تو
حالم خوب می‌شود

کامران رسول زاده

آدم‌ها وقتی می آيند…

متن زیبا

آدم‌ها وقتی می آيند
موسيقی شان را هم
با خودشان می آورند …
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !
آدم‌ها می آيند
و می روند ،
ولی
در دلتنگی هايمان‌‌ …شعرهايمان‌‌ …
می مانند‌‌‌ !

هرتا مولر

اما تنهایی در یک شهر …..؟!

اما تنهایی در یک شهر .....؟!

تنهایی در اتوبوس چهل و چهار نفر است
تنهایی در قطار ، هزار نفر
اما تنهایی در یک شهر …..؟!

دلتنگی در پیراهن چهارخانه‌ی مردانه

پیراهن

گاهی یک پیراهن چهارخانه‌ی مردانه
هم حتی
می‌تواند خانه‌ی آدم باشد.
که دل‌تنگی‌هایت را در جیبش بریزی
و دگمه‌هایش را
برای همیشه ببندی!!!

ثانیه ها می گذرند – دلتنگی

ثانیه ها

ثانیه ها می گذرند
چشم به ساعت دوختم
تو در یک قدمی من از فرسنگها دوری
کاش می توانستم گامی بر دارم!!!