جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آه اگر آزادی سرودی می خواند…

شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است … 

شاملو 

حرف دل_ دلتنگی

پرنده

تعجب می‌کنم ..
چه‌طور انبوه غمی که در دل پرنده هست،
داخل قفس جا می‌گيرد!

احمد شاملو

گستاخی خیالم را ببخش…

یادت را رها نمی کند

گستاخی خیالم را ببخش
که حتی
لحظه ای …
یادت را رها نمی کند!
احمد شاملو

انشايم كه تمام شد معلم با خط كش چوبی اش … – احمد شاملو

احمد شاملو

انشايم كه تمام شد
معلم با خط كش چوبی اش زد پشت دستم
و گفت جمله هايت زيباست …
گفتم اجازه آقا …
پس چرا ميزنيد؟؟؟
نگاهم كرد …
پوزخند تلخی زدو گفت:
ميزنم تا همیشه يادت بماند
خوب نوشتن و زيبا فكر كردن در اين دنيا
تاوان دارد!

“احمد شاملو”

عجب دنیاییست_احمد شاملو

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم وای به حال این مردم نه احترام سرشان می شود نه توجه کنار این مردم شاد نمی شوی فقط تنهایی را بیشتر حس می کنی حسین پناهی

عجب دنیاییست!
در کله پزی ها هم زبان از مغز گرانتر است!
درست مثل جامعه که چرب زبانها از عاقلان ارزشمندترند!

احمد شاملو