جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بيست و پنج دقيقه مهلت …

بيا بيست و پنج دقيقه از عمرمان را برای همديگر پس انداز کنيم

بيست و پنج دقيقه مهلت براي اينکه دوستت بدارم
بيست و پنج دقيقه مهلت برای اينکه دوستم بداری
بيست و پنج دقيقه برای عشق
زمان کوتاهی ست
با اين همه من بيست و پنج دقيقه از عمرم را کنار می گذارم
تا به تو فکر کنم
تو هم اگر فرصت داری
بيست و پنج دقيقه
فقط بيست و پنج دقيقه به من فکر کن….!
بيا بيست و پنج دقيقه از عمرمان را برای همديگر پس انداز کنيم

 شل سیلور استاین

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir