جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فضای معلقیست…

[ Photo, #تکستدونی Channel : @textdooniir ? ]

فضای معلقیست
حجم سرد افکارم
نشانه های هستی
علامت سوال هایی
وارونه
آویزان از نخ تقدیر
قلاب های ماهیگیر پیری
«به نام خدا»
در حال سید آرزوهای معکوس این دنیا
گاهی به یک رگ مغزم می گیرد و می کشد
رشته خاطراتی
واضح تر از حس مفقود این لحظه را
شبیه سید یک ماهی مرده
در مردابی که تمساح ها تولید مثل می کنند
اسب های آبی خمیازه
و تنها گله گاوهای تشنه کشته می شوند
و من با کرجی کهنه
وسط آب می چرخم
به همراه دسته ای ماهی مرده

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir