جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی زیباست …

دل غمگینی را تسلی داده باشد

زندگی زیباست …
دلخوریهایش زودگذر …
شادیهایش هم می گذرد !
آنچه باقی می ماند ،
کارنیکی است که شاید …
گره ای از کار کسی گشوده باشد ،
اشکی از چشمی برگرفته باشد …
دل غمگینی را تسلی داده باشد
جز این هیچ چیز نمی ماند … !

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir