جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بارها ضربه خواهی خورد…

احساس نفهمیدن و نادانی این همان ضربه ای است که تو را بیدار می کند

بارها ضربه خواهی خورد
و سنگین ترین ضربه از خودت به خودت است
از آن جهت سنگین ترین است که احساس حماقت خواهی کرد
احساس نفهمیدن و نادانی
این همان ضربه ای است که تو را بیدار می کند
به حماقت ات پی خواهی برد
اما کم کم با آن کنارخواهی آمد!
کم کم خودت را خواهی بخشید
یک روز به خودت می گویی
بلند شو ،
فقط همین
فقط می گویی بلند شو
و دیگر خودت را مجبورنخواهی کرد

 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir