جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فکر می کنم یک زن عاشق….

یک زن نیرومند، می تونه از یک مرد هم قوی تر باشه

پدرم عقیده داشت که :
یک زن نیرومند، می تونه از یک مرد هم قوی تر باشه مخصوصا اگر توی دلش، عشق هم باشه !
فکر می کنم یک زن عاشق، تقریبا نابود نشدنی باشه.
جان اشتاین بک