جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ انیشتن

انیشتن

از انیشتن پرسیدن نسبیت یعنی چی؟
پاسخ داد:
دست خود را یک دقیقه روی اجاق بگزارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد…
یک ساعت پیش دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک قیقه خواهد آمد…
این یعنی نسبیت…