جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

امشب از خواب خوش گریزانم…

امشب از خوابِ خوش گریزانم که خیال تو خوش تر از خواب است فروغ فرخزاد

امشب از خوابِ خوش گریزانم
که خیال تو خوش تر از خواب است
فروغ فرخزاد