جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شايد منكر چيزى باشم…

شايد منكر چيزى باشم

شايد منكر چيزى باشم

ولى دليلى ندارد آن را به لجن بكشم
يا حق اعتقاد به آن را
از ديگران سلب كنم

آلبر کامو