جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تابلو نقاش را ثروتمند کرد….

کودکی که بهترین سوژه بود .

تابلو نقاش را ثروتمند کرد.
شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.
کارگردان جایزه ها را درو کرد.
و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند
کودکی که بهترین سوژه بود .