جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند…

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند

وقتی موضوعی را مطالعه می کنید یا فلسفه ای را بررسی می کنید فقط از خود بپرسید واقعیت در آن چیست

و حقایقی که آن واقعیات تایید می کنند چه هستند.

هرگز به خود اجازه ندهید که توسط آنچه آرزو دارید حقیقت باشد،منحرف شوید؛

یا توسط چیزی که فکر می کنید باور به آن تاثیرات سودمند اجتماعی دارد.

فقط به این توجه کنید که واقعیت ها چیستند.
برتراند راسل