جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انتهای ظلمانی تاریخ…

انتهای ظلمانی تاریخ

نیمی در تاریکی
نیمی در نور ،
دست دراز می كنم و
در انتهای ظلمانی تاریخ
گهواره تموچین را تکان می دهم !
به راستی آیا
نجابت اسب ستودنی است
یا ذکاوت آدمی ؟
حسين پناهي