جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بعضی هر جا که می‌روند باعث خوشحالی‌اند…

بعضی هر جا که می‌روند باعث خوشحالی‌اند

بعضی
هر جا که می‌روند باعث خوشحالی‌اند
و بعضی
هر وقت که بروند!
اسکار وایلد

کتابی که میخوانی نباید به جای تو فکر کند….

مونتسکیو

کتابی که میخوانی

نباید به جای تو فکر کند

باید تو را به فکر کردن وادار کند.

مونتسکیو

سكوتت در خاطر هيچكس نخواهد ماند…

قبل از پاسخ دادن به سوالات ديگران،
مدتي سكوت كن، تا پاسخ بهتري بيابي …
سكوتت در خاطر هيچكس نخواهد ماند؛
اما پاسخت را هميشه به خاطر خواهند سپرد…

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش …

منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش

غمگين نباشيد ،چرا که خوشبختی می تواند
از درون تلخ ترين روزهای زندگی شما،
زاده شود … باورکن….
در تقدیر هر انسانی معجزه ای
ازطرف خدا تعیین شده که
قطعأ در زندگی،
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص..
یک اتفاق خاص..
یا یک موهبت خاص..
منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش
،بدون ذره ای تردید!
زندگی درست مثل نقاشی کردن است..
خطوط را با امید بکش..
اشتباهات را با آرامش پاک کن..
قلم مو را در صبر
غوطه ور کن…
و با عشق رنگ بزن…..
بخشنده باش اما زیاده روی نکن
حساب گر باش اما سخت گیر نباش

 

آﻧﭽﻪ ﺑﻘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ…

چارلز داروین

آﻧﭽﻪ ﺑﻘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﻮﻱﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ،

ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

چارلز داروین