جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند

انسانها اگر ارزش زمان را میدانستند،
هیچ گاه کفش بندی نمیخریدند.

آلبرت اینشتین