جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست…

مکانی که عشق در آن جای دارد

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست،

در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست.

زیبایی یک زن در چشمانش است.

چشم هایش راهِ ورودیِ قلبش هستند،

مکانی که عشق در آن جای دارد!

آدری هپبورن