جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

صداقت از خواب دروغ برخواست…

صداقت از خواب دروغ برخواست

پاکی خیزش نمود
صداقت از خواب دروغ برخواست
هستی شادمان شد
سیاهی و زشتی
در ابدیت گم شد
نسیم شادی
در موج مهر و زیبایی وزید
و حقیقت به ظهور نشست

پدرم نقاش عجیبی بود…

ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود: نرده را زیبا کن! - سهراب سپهری

پدرم نقاش عجیبی بود…
رنج هایی می کشید که هیچ کجا ندیده ام،
خواستید سری به آثارش بزنید،
به مادرم خیره شوید او تمام رنج هایش را به جان خریده !!!