جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمان بهترین آموزگار است….

هکتور برلیوز

زمان بهترین آموزگار است. افسوس که تمامی شاگردانش را می کُشد
 هکتور برلیوز

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری…

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری، اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید

و اگر اهمیتی ندادند خواهی فهمید کجا ایستاده ای …

محمود دولت آبادی