جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در اين دخمه هاي بي نور و دريچه ….

جملات تاکن دهنده نیکی فیروزکوهی

در اين دخمه هاي بي نور و دريچه
چگونه به صبح بايد گفت سلام؟
به لحظه هاي خوب خوشبختى
به رهايي
به چشم هايي كه ميخندند
چگونه بايد گفت سلام؟

نيكى فيروزكوهي

آﻧﭽﻪ ﺑﻘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ…

چارلز داروین

آﻧﭽﻪ ﺑﻘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﻮﻱﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ،

ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

چارلز داروین