جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

رفتار تو یک انتخاب است…

رفتار تو، یک انتخاب است؛

رفتار تو، یک انتخاب است؛ نه چیزی که تو هستی
ونسا دیفن باخ