جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برهنگی زنان عریان را دیدیم….

گناه برهنگان را به پای خودشان خواهند نوشت

در عجبم،،،
برهنگی زنان عریان را دیدیم …
و فریاد کشیدیم…

اما…

پاهای برهنه کودکان شهرمان را دیدیم…
و سکوت کردیم…!!!

شاید هنوز راه درازی در پیش داریم،،،
تا بفهمیم …
که گناه برهنگان را به پای خودشان خواهند نوشت،،،

اما…

گناه پاهای برهنه را به پای ما …..