جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خدا كند انگورها برسند جهان مست شود…

عشق

خدا كند انگورها برسند
جهان مست شود
تلوتلو بخورند خیابان ها
به شانه ی هم بزنند رئیس جمهورها و گداها…
مرزها مست شوند،
براي لحظه ای
تفنگ ها یادشان برود دریدن را
كاردها یادشان برود بریدن را،
قلم ها آتش را آتش بس بنویسند.
خدا كند مستی به اشیاء سرایت كند
پنجره ها دیوارها را بشكنند…
و برای چند لحظه
دنیا مست شود از صلح و دوستی…
عید باشد همه جا و همه وقت!!