جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل من دیر زمانیست که می پندارد ….

دل من دیر زمانیست که می پندارد

دل من دیر زمانیست که می پندارد :
دوستی نیز گلی است، مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد و ظریفی دارد
بی گمان سنگدل است آنکه روا میدارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد.

 فریدون مشیری