جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگ ها بهتر میدانند…

دلتنگ ها ؛ بهتر میدانند

 دلتنگ ها ؛
بهتر میدانند
که خواب یک نیاز نیست !
تنها
یک بهانه است!
تا آدمی
به شب “پناه” ببرد …

شبتون آروم ودرپناه خدا