جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به اهنگ ديگران نرقص

رقص هيچ گاه به اهنگ كه ديگران برايت ميگذارند ، نرقص

رقص
هيچ گاه به اهنگ كه ديگران برايت
ميگذارند ، نرقص !!!
خودت اهنگ را انتخاب كن بعد برقص !!
زنده گي هم يك رقص است
به اهنگ ديگران نرقص!!
خودت اهنگ زنده گي ات را انتخاب كن .
ليوال