جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اطرافم پر دوست …

زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست.. پس كنارم باشید

اطرافم پر دوست ..!
دوستانم ،گهری بی همتا..!
روزها اول صبح ؛
به درودی دل خود گرم كنیم..
و چه زیباست، كنار یاران ،
خنده بر صبح زدن ..!
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..!
تا كه باشید شما …
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس كنارم باشید،
چون كه یك دست ندارد آوا..
مهرتان افزون باد ..
تا ابد پاینده..
سرخوش و سر زنده..!!