جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چقدرصبح رادوست دارم…

چقدرصبح رادوست دارم

چقدرصبح رادوست دارم

نفس عمیق می ڪشم

وبایڪ”بسم الله”

روزم را آغاز میڪنم

و بہ شڪرانہ هرآنچہ خدایم داده

شادمانم ومهرباني میڪنم

ڪہ خدا مهربانے را دوست دارد