جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بر سینه ی زخمی بیابان…

بر سینه ی زخمی بیابان

بَر سینِه ی زَخمی ِ بیابان

پایان ِ عَطَش فقط سَراب است

اِی اَبر سیَه بِبار بَر من

این شهر هنوز دُچار داغ است