جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گر آمدی خبرم كن در خانه بمانم…

گر آمدی خبرم كن در خانه بمانم

گر آمدی خبرم كن
در خانه بمانم
كه از اندوه نميرند
شمعداني هاي منتظر و ماهي هاي حوض
و لبخندی كه به شوق بر لبانم ميبندد
كه تو بيايي و كسي خانه نباشد…
سيدعلى صالحى

برخى وقت ها ما آدم هايى را دوست داريم…

برخى وقت ها ما آدم هايى را دوست داريم

برخى وقت ها ما آدم هايى را دوست داريم كه
دوستمان نمى دارند
همان گونه آدم هايى نيز يافت مى شوند كه دوستمان دارند، اما ما دوستشان نداريم
به آنانى كه دوست نداريم، اتفاقى در خيابان
بر مى خوريم و همواره بر مى خوريم
اما آنانى را كه دوست مى داريم
همواره گم مى كنيم
و هرگز اتفاقى در خيابان به آن ها بر نمى خوريم