جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خورشيد برای من..

خورشيد برای من

خورشيد برای من
ساعت هفت غروب طلوع می کند
آن هم از پشت ميز يک کافه
یعنی وقتی تو را می بينم
روز من از حضور تو شروع می شود
شب من از غيبت تو
کاری کن
روزهايم بلند باشند
من از شب ها می ترسم…
.
رسول يونان