جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری….

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری
خوش خوش کشانم می‌بری آخر نگویی تا کجا
 مولوی