جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همه اسمند و تو جسمی….

همه اسمند و تو جسمی

همه اسمند و تو جسمی،
همه جسمند و تو جانی …
سعدى