جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خواستنِ تو طبیعی ترین حق من است

حق من

خواستنِ تو
طبیعی ترین حقِ من است
در این دنیا،
هیچکس
بخاطرِ نفس کشیدن
مجازات نمی شود.