جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من پله های یشت بام را جارو کرده ام…

کسی که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در صدایش با ماست

من پله های یشت بام را جارو کرده ام
و شیشه های پنجره را هم شسته ام
کسی می آید
کسی می آید
کسی که در دلش با ماست ، در نفسش با ماست ، در صدایش با ماست
 فروغ فرخزاد