جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من و تو يكی شوريم…

هيچ گاه شكست را بر ما چيرگی نيست چرا كه از عشق روئينه تنيم

من و تو يكی شوريم
از هر شعله‌ ئی برتر،
كه هيچ گاه شكست را بر ما چيرگی نيست
چرا كه از عشق
روئينه تنيم.
احمد شاملو