جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

معشوقه در آغوش و مرا آینه در کف…

معشوقه در آغوش و مرا آینه در کف

معشوقه در آغوش و مرا آینه در کف
از بس که دلم شیفته زشتی خویش است