جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گر تو را با ما تعلق نیست …

گر تو را با ما تعلق نیست

گر تو را
با ما تعلق نیست
ما را شوق هست

ور تو را
بی ما صبوری هست
ما را تاب نیست

گفتی اندر خواب بینی
بعد از این روی مرا

ماه من،
در چشم عاشق آب هست
و خواب نیست…!

رهی معیری