جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برایت خواب‌های خوشی را آرزومندیم…

بیداری

می‌گویند:
برایت خواب‌های خوشی را آرزومندیم
مگر کسی وجود ندارد که بگوید
برایت واقعیتی خوش و زیبا آرزومندیم!
خواب زیبا به چه کارمان می‌آید
وقتی ما گرفتار بیداری دردناکی هستیم…!