جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی وقتا فراموﺵ کن کجایی…

ه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر… از بودن کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند ...

گاهی وقتا فراموﺵ کن کجایی
به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی!
گاهی وقتا فقط زندگی کن …
یاد قول‌هایی که به خودت دادی نباﺵ،
تو تلاشتو کردی اما نشد …
یه وقتایی جواب خودتو نده .
هر چی پرسید : چرا اینجای زندگی گیر کردی،
لبخند بزن و بگو کم نذاشتم
اما نشد !
یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر…
از بودن کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند …