جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی با دویدن برای رسیدن …

گاهی با دویدن برای رسیدن

گاهی با دویدن
برای رسیدن به کسی،
نفسی برای ماندن
در کنار او نخواهی داشت،
پس با کسی بمان
که نصف راه را به سمتت دویده باشد….