جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری…

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری، اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید

و اگر اهمیتی ندادند خواهی فهمید کجا ایستاده ای …

محمود دولت آبادی