جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم…

باهم بودن

من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم

آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است