جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد

فریدریش نیچه

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس،
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و
آن را مقدس می پندارد!

 فریدریش نیچه