جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت…

خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت...

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟
اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت…
” آل پاچینو “