جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چگونه می توانم بخورم و بیاشامم…

چگونه می توانم بخورم و بیاشامم

می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش.
اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم
هنگامی که می دانم
آن چه را که خوردنی است
از دست گرسنه ای ربوده ام
و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

 برتولت برشت