جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه جالب است_ احمد شاملو

احمد شاملو

چه جالب است
ناز را می کشیم؛
آه را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد را می کشیم؛
درد را می کشیم؛

ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!

 از هر انچه آزارمان میدهد 

 احمد شاملو