جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چنین با مهربانی خواندنت چیست ؟

چنین با مهربانی خواندنت چیست ؟

چنین با مهربانی خواندنت چیست ؟
بدین نامهربانی راندنت چیست ؟
بپرس از این دل دیوانه من
که ای بیچاره عاشق ماندنت چیست ؟
 فریدون مشیری