جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست…

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

مولوی